ดาวน์โหลดเอกสารประชุม 2557

กำหนดการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557
เรื่อง  การวิจัยสถาบันกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา (Learning Outcome)
วันพฤหัสบดีที่ 26 – ศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557
ณ อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถ.ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่  26 มิถุนายน 2557

  08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
  09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557
   -รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์     กล่าวต้อนรับ
   -ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายก สวพอ.                                            ประธานเปิดการประชุม
   -ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  เลขาธิการ สวพอ.                                          กล่าวรายงาน
  09.30 – 10.45 น. การบรรยายพิเศษ : การประเมินผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
โดย : ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (PDF)
  10.45 – 11.00 น. พัก – อาหารว่าง
  11.00 – 12.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฯ
  12.00 – 13.00 น. พัก – รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 – 13.20 น. การพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิต “การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ด้วยการใช้วิจัยเป็นฐาน ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา โดย Kanokwan Ieumchia, Ph.D. , Danchai Chopjit, M.P.H., Patchraboon Sriwichi, M.P.H., Amporn Yana, MN.
  13.20 – 13.40 น. การวิจัยเรื่อง การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตามการรับรู้ของผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ปีการศึกษา 2553 โดย นางสาววรัญญากรณ์ โนใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ,นางอัมพร ยานะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  13.40 – 14.00 น. ปฏิบัติการป้องกันโลกร้อน: กรณีศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย นายถิรเดช พรหมคช และรองศาสตราจารย์ ณัฐพล ขันธไชย Ph.D
  14.00 – 14.20 น. การศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย พนา จินดาศรี
  14.20 – 14.40 น. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข
โดย นางสาวสุวรรณี จริยะพรและนายเด่น บุญมาวงศ์
  14.40 – 15.00 น. สมรรถนะที่พึงประสงค์สำหรับการทำงานวิจัยสถาบันอย่างมีประสิทธิผลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. องอาจ นัยพัฒน์
  15.00 – 15.20 น. การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
โดย รัตนอาภา อัตโตหิ
  15.30 – 15.45 น. พัก – อาหารว่าง
  15.45 – 17.00 น. การเสวนา : ผลการเรียนรู้ของบัณฑิต กับสมรรถนะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
โดย : 1. ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PDF)
         2. นายมนูญ สรรค์คุณากร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (PDF)

วันศุกร์ที่  27 มิถุนายน 2557

  09.00 – 10.15 น. อภิปราย ผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา : จากเป้าหมายสู่การประเมินผล
โดย : 1. รศ.ดร. ณรุทธ์ สุทธจิตต์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PDF)
         2. ดร.ธงชัย ชิวปรีชา อดีตผู้อำนวยการ สสวท. และผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (PDF)
ผู้ดำเนินการอภิปราย : รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (PDF)
  10.15 – 10.30 น. พัก – อาหารว่าง
  10.30 – 10.50 น. คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย โดย ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
  10.50 – 11.10 น. การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์-เคมี
โดย ดร.ดวงแข ศรีคุณ
  11.10 – 11.30 น. ประเมินผลหลักสูตรรหัสทางการแพทย์ โดย นางสาวสายสุนี คุ้มครองญาติและคณะ
  11.30 – 13.00 น. พัก – รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 – 14.30 น. การเสวนา : การเรียนรู้สู่อนาคต : ความท้าทายในศตวรรษที่ 21
โดย : 1. ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและคณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (PDF)
         2. รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (PDF)
  14.30 – 15.00 น. พัก – อาหารว่าง
  15.00 – 16.00 น. บรรยายสรุป : การวิจัยสถาบันกับการประเมินผลการเรียนรู้ โดย ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  เลขาธิการ สวพอ. (PDF)
  16.00 น. พิธีปิดการประชุมวิชาการ