2023 AIRHED FORUM

May 8-9 BANGKOK THAILAND

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด The 2023 AIRHED Forum

ดาวน์โหลด หนังสือ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

DownloaD

ติดต่อสอบถาม LINE OA @AIRHEDTHAILAND

Add FRiend

สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา

สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา”

ใช้อักษรย่อว่า “สวพอ” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Association of Institutional Research and Higher Education Development”

ใช้อักษรย่อว่า “AIRHED”เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปอักษรย่อ สวพอ

โดยใช้สีน้ำเงินแรเงาสีดำ มีชื่อสมาคมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษกำกับ

วัตถุประสงค์

การเจริญเติบโตของอุดมศึกษาที่มีความหลากหลาย ทำให้เกิดความพยายามของหลายฝ่ายที่จะสร้างกลไกการประเมินคุณภาพอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานสร้างความเชื่อมั่นว่า สถาบันอุดมศึกษาจะผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ ดำเนินการวิจัย และบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ กลไกการประกันคุณภาพทั้งประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพจากภายนอก กลไกการจัดอันดับหรือจัดระดับ (Rating / Ranking) สถาบันอุดมศึกษา โดยใช้เกณฑ์การวัดที่แตกต่างกัน ตลอดจนกลไกการวัดและประเมินผลในสถาบันอุดมศึกษาได้นำมาใช้ในระบบอุดมศึกษาอย่างแพร่หลายยาวนาน แต่ดูเหมือนว่ายังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพอุดมศึกษา จึงเป็นความต้องการอย่างแท้จริงที่ต้องสร้างสรรค์วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (Student Learning Outcomes) ที่มีประสิทธิภาพ และนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง แต่ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลการเรียนรู้ ยังมีน้อยมากและไม่เพียงพอที่จะสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินผลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนั้น สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา และวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงจัดประชุมวิชาการวิจัยสถาบันประจำปี 2557 ในหัวข้อ การวิจัยสถาบันกับการประเมินการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา (Learning Outcomes)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประมวลความรู้ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา

2. เพื่อประเมินความสอดคล้องของผลการเรียนรู้กับสมรรถนะที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน

3. เพื่อกำหนดบทบาทของการวิจัยสถาบันในการประเมินผลการเรียนรู้

ติดต่อเรา