ดาวโหลดใบสมัครสมาชิก

กรุณาส่งแบบตอบรับไปที่โทรสาร หมายเลข 02-216-5411
สมาคมวิจัยและพัฒนาอุดมศึกษา
128/237 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (02) 2165410,2165493-4 โทรสาร (02) 2165411