รวบรวมเอกสารการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ในการระชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เรื่อง
“การวิจัยสถาบันกับกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่อนาคต”

หัวข้อการบรรยาย

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการศึกษาไทยตั้งแต่อนุบาลถึง ม.6 : พัฒนาการและความล้มเหลว (Thailand K-12 Education system : Progress and Failures) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม  วาณิชเสนี

(PDF)

การบรรยาย เรื่อง ทิศทางและข้อเสนอแนะการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา โดย

     2. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาการเรียนการสอน

(PDF)

การบรรยาย เรื่อง เราจะปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลของการเรียนรู้อย่างไร โดย ดร.สมเกียรติ   ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

(PDF)

สาระเสวนา เรื่อง  Social Media : มุมมืดและมุมสว่างกับการเรียนรู้ของคนไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บวร  ปภัสราทร และคณะ

(PDF)

หัวข้อการนำเสนอผลงาน

การจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

(PDF)

การพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบอีเลิร์นนิ่ง

(PDF)

การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

(PDF)

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานเครื่องอ่านอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

(PDF)

ความ สัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความถูกต้องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

(PDF)

พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

(PDF)

การปรับปรุงระบบบริการสารสนเทศ มจธ. กรณีศึกษาฐานข้อมูลด้านการวิจัย

(PDF)

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้งานการตลาดเครือข่ายสังคมเพื่อการโฆษณาของธุรกิจบริการ ในประเทศไทย

(PDF)

“บวร” บ้าน วัด โรงเรียน องค์กรแห่งการเรียนรู้ในชุมชน: ชุมชนโป่งคำ จังหวัดน่าน และชุมชนแจ่มหลวง จังหวัดเชียงใหม่

(PDF)