รายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัย

รายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
“การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557 เรื่อง การวิจัยสถาบันกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา (Learning Outcome)
ลำดับที่
ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้เสนอผลงานวิจัย
1 แบบจำลองการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา A Model for Intellectual Property (IP) Promotion in the Faculty of Engineering, Burapha University นางวนิดา สกุลรัตน์
2 ปฏิบัติการป้องกันโลกร้อน: กรณีศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Anti-Global Warming Operation: A Case Study of Social Sciences Student at Kasetsart University นายถิรเดช พรหมคช และรองศาสตราจารย์ ณัฐพล ขันธไชย Ph.D
3 การวิจัยเรื่อง การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตามการรับรู้ของผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ปีการศึกษา 2553 The perception toward humanized care among new graduate nurses of academic year 2010, Boromarajonani College of Nursing, Phayao. Thailand. นางสาววรัญญากรณ์ โนใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ,นางอัมพร ยานะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
4 การพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิต “การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ด้วยการใช้วิจัยเป็นฐาน ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา Graduate identity development in humanized health care using research-based learning in the subject of community health nursing II, at Boromarajonani College of Nursing, Phayao Kanokwan Ieumchia, Ph.D. , Danchai Chopjit, M.P.H., Patchraboon Sriwichi, M.P.H., Amporn Yana, MN.
5 การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ขอนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   น.ส.นพวรรณ ศรีเกตุ และ รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์
6 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข Desired Characteristics of Graduates from Requirements of Graduate Users Faculty of Business Administration, Thongsook College นางสาวสุวรรณี จริยะพรและนายเด่น บุญมาวงศ์
7 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม Project Evaluation toward Training Program for Developing Academics Potential of Vietnam Language and Cultures’ teaching รัตนอาภา อัตโตหิ
8 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์-เคมี Development of an Assessment Model for Science Education Seminar in Bachelor of Education (Science-Chemistry) ดร.ดวงแข ศรีคุณ
9 คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย Desirable Characteristics of Accountant for Japanese Manufacturing Companies in Thailand ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
10 ประเมินผลหลักสูตรรหัสทางการแพทย์ An Evaluate of Medical coding Curriculum นางสาวสายสุนี คุ้มครองญาติและคณะ
11 ศิลปะลพบุรีที่มีอิทธิพลต่อนาฏศิลปไทย The influence of Lopburi art on Thai dance นายดิเรก ทรงกัลยาณวัตร
การส่งข้อมูล    ส่งรายละเอียดฉบับย่อ 4-5 หน้ากระดาษ A4    การเผยแพร่    ผลงานที่ได้รับการคัดสรรให้นำเสนอ
  Microsoft Word 2007 หรือ 2010 โดยใช้ Font Angsana New ขนาด 14″ ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 57 จากคณะกรรมการจะได้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ
 รูปแบบการเขียนบทความวิชาการสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้  >>รูปแบบการเขียนบทความ<<   และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติของสมาคม
 พร้อมจัดส่งได้ 2 ช่องทางคือ  วิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา
     1. ทางไปรษณีย์ (hard copy และ CD) ไปที่ สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา  
        เลขที่ 128/243 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400  
     2.ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ air2014@uni.net.th  
 
 สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา
 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  128/237 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 โทรศัพท์ 02 2165410, 02 2165493-4 โทรสาร 02 2165411