รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
“การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557 เรื่อง การวิจัยสถาบันกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา (Learning Outcome)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
สมาชิก/บุคคลทั่วไป
จุดประสงค์
1 ร้อยเอก พิสิฐ เจือไทย กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99 หมู่ 1 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001 สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
2 ร้อยโทหญิง ณฐิณี เทียนน้อย กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99 หมู่ 1 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001 สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
3 รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
4 นายชัยณรงค์ ต่อสกุล งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
5 นางยุวดี ภักดีวานิช งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
6 นางธนพร จุฬารัตน์ งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
7 น.สจารุวรรณ พรโพธิ์ งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
8 น.ส พิชชาพร จันทร งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
9 นางภุมรี บัวสมบูรณ์ สำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
10 นางปฐมา อาแว กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
11 นางสาวมนสิการ เปรมปราชญ์ กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
12 นาง ภัทราวดี ศิริวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณภูมินนทบุรี เข้าร่วมประชุม
13 ดร.กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์ สำนักงานวางแผนและพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
14 ผศ.ดร.สุถัทรา โพธิ์พ่วง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
15 นายสุทธิชัย ภิญโญภาวศุทธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
16 นายมงคลชัย โพล้งศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานอธิการบดี บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
17 นางสาววราภรณ์ พยัตตพงษ์ คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
18 ดร.มิตภาณี พงษ์พัว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
19 วิชชุดา สมจิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000 บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
21 นางสาวจินตนา รุ่งเรือง โรงเรียนวัดทองศาลางาม 140 ซ.เพชรเกษม20 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณะ บรรจง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
23 นางสาววริศรา นนทฤทธิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
24 ผศ.ดร.สิริพัชร์ สุธีรภัทรานนท์ หน่วยพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
25 น.ส.อัมรินทร์ อรินต๊ะทราย หน่วยพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
26 นายณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
27 นางสาววันเพ็ญ เต๊ะขันหมาก กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
28 นายอานพ ทองตัน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
29 นางสาวรจนา จันทราสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต 10300 บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
30 นายโกมล ไพศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต 10300 บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
31 นายโกมล ไพศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต 10300 บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
32 นางสาววรัญญากรณ์ โนใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
33 วัลลยา ธรรมอภิบาล สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 90000 บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
34 ผศ.ดร.ทัศนีย์ อรรถารส วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
35 ผศ.ดร.ประภาพร จินันทุยา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
36 ผศ.ภาวิดา พุทธิขันธ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
37 ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
38 ชยนุช ไชยรัตนะ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 1873 พระราม4 บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
39 นางมาลี หังสพฤกษ์ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
40 นายขวัญชัย แก้วเกื้อ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
41 นายชาญชัย ตันติวัฒโนดม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
42 ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เลขที่ 1117/1 ซอยพัฒนาการ 37 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
43 พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ มหาวิทยาลัยสยาม สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
44 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา ชิระมณี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
45 จุติพร อัศวโสวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมาช เลขที่ 1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
46 นางนิตยารัตน์ คงนาลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมาช เลขที่ 1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
47 นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ส่วนแผนงาน) 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
48 นางสาวจุไรรัตน์ วิสัยดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ส่วนแผนงาน) 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
49 นางวิไลพร สิงหถนัดกิจ ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ถ.พระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
50 น.ท.หญิง จุฬาวลัย สุระอารีย์ กองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ เลขที่ 204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
51 ผศ.จิรกุล สุจริตกุล ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
52 นางสาวธนพร วรฉัตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
53 นางสาวรัตนอาภา อัตโตหิ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 บุคคลทั่วไป นำเสนอผลงาน
54 นางสมใจ ทองเนื้องาม 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
55 นางสาวธรรมรัตน์ แซ่ตัน คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
56 นาวาโทหญิง กนกนุช ขำภักตร์ 504/57 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
57 ผศ.ศศิธร เจริญวุฒิพงศ์ 1873 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ถนนพระรามสี่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
58 นายดิเรก ทรงกัลยาณวัตร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ถนนรามเดโช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
59 รองศาสตราจารย์สิริวุฒิ บูรณพิร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
60 นางสาวปราณี มิสกาวัน 73 ม.9 ถ.มิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530 สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
61 ผอ.มนตรี มาลีพันธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 73 ม.9 ถ. มิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530 สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
62 ดร.ชนะศึก นิชานนท์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
63 น.ส.วรางคณา บุญมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 121 ม. 4 ต. ดอนแก้ว อ. เมือง จ. เชียงใหม่ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
64 เบญจพร ศุภรทรัพย์ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
65 ศิริรัชนี ฉายแส ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
66 ศิริรัชนี ฉายแสง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
67 ศิริรัชนี ฉายแสง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
68 รองศาสตราจารย์อมรมาศ คงธรรม สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
69 รองศาสตราจารย์นภาภรณ์ ปาลวัฒน์วิไชย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
70 ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
71 ผศ.ประภาพร ตั้งธนธานิช คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
72 นางเมธาพร หิรัญวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เลขที่ 179 ม.3 ต. ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
73 นางเมธาพร หิรัญวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เลขที่ 179 ม.3 ต. ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
74 อาจารย์ ดร. สารรัตน์ วุฒิอาภา 99 หมู่ 18 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
75 ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
77 ดร.ปรีชา เมธาวัสรภาคย์ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
78 ดร.สุรัตน์ ชุ่มจิตต์ สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
79 นางสาว ธิภาภร นันทสุวรกุล สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
80 นางจินดา จันที กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
81 นางมยุรา ชูทอง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
82 รศ.ดร.มนตรี อิสรไกรศีล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
83 น.ส.อรดา เกรียงสินยศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
84 น.ส.เพลินพิศ วิสัยเกษม กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
85 รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
86 นาย ถิรเดช พรหมคช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
87 วัฒนพร พัฒนภักดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
88 ผศ. ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
89 ดร.ดวงแข ศรีคุณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
90 นางเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
91 นายอนันต์ เดชพรม กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
92 นายบุญรัตน์ อินต๊ะพิงค์ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
93 นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญหมั้น กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
94 ผศ.เกศรินทร์ ศรีสง่า วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
95 ดร.เฉลิมทรัพย์ สังขวิจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
96 นพวรรณ ศรีเกตุ บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
97 แดนชัย ชอบจิตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เลขที่ 312 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
98 นางอัมพร ยานะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เลขที่ 312 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
99 ดร. บุญเตือน วัฒนกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
100 ดร. กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 69/1 ม. 2 ต. บ้านสวน อ. เมือง จ. ชลบุรี บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม
101 ดร. เพ็ญพรรณ พิทักษ์สงคราม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 69/1 ม. 2 ต. บ้านสวน อ. เมือง จ. ชลบุรี บุคคลทั่วไป นำเสนอผลงาน
102 อังคณา ใสเกื้อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 109 ม.2 ต.ถ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม