รายชื่อกรรมการบริหาร

1. นายวิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคม
2. นายทองอินทร์ วงศ์โสธร อุปนายก คนที่ 1
3. นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ อุปนายก คนที่ 2
4. นายไพฑูรย์ สินลารัตน์ อุปนายก คนที่ 3
5. นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการ
6. นางเพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล เหรัญญิก
7. นางวราภรณ์ ไทยมา ปฏิคม
8. นางสุนิตย์ เทพไพฑูรย์ นายทะเบียน
9. นายองอาจ นัยพัฒน์ สาราณียกร
10. นางวัลลา ตันตโยทัย ประชาสัมพันธ์
11. นายเรืองเดช วงศ์หล้า กรรมการ
12. นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ กรรมการ
13. นางเจียมจิต แสงสุวรรณ กรรมการ
14. นางกมลรัตน์ เทอร์เนอร์ กรรมการ