ตารางการนำเสนอ

ตารางการนำเสนอการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557
เรื่อง การวิจัยสถาบันกับการประเมินผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา (Learning Outcomes)

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557

เวลา
หัวข้อ
ผู้นำเสนอ
13:00 – 13:20 น. การพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิต “การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ด้วยการใช้วิจัยเป็นฐาน ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา Kanokwan Ieumchia, Ph.D. , Danchai Chopjit, M.P.H., Patchraboon Sriwichi, M.P.H., Amporn Yana, MN.
13:20 – 13:40 น. การวิจัยเรื่อง การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตามการรับรู้ของผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ปีการศึกษา 2553 นางสาววรัญญากรณ์ โนใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ,นางอัมพร ยานะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
13:40 – 14:00 น. ปฏิบัติการป้องกันโลกร้อน: กรณีศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายถิรเดช พรหมคช และรองศาสตราจารย์ ณัฐพล ขันธไชย Ph.D
14:00 – 14:20 น. การศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
พนา จินดาศรี
14:20 – 14:40 น. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข นางสาวสุวรรณี จริยะพรและนายเด่น บุญมาวงศ์
14:40 – 15:00 น. สมรรถนะที่พึงประสงค์สำหรับการทำงานวิจัยสถาบันอย่างมีประสิทธิผลของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์ ดร. องอาจ นัยพัฒน์
ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15:00 – 15:20 น. การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม รัตนอาภา อัตโตหิ

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557

เวลา
หัวข้อ
ผู้นำเสนอ
10:30 – 10:50 น. คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
10:50 – 11:10 น. การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์-เคมี ดร.ดวงแข ศรีคุณ
11:10 – 11:30 น. ประเมินผลหลักสูตรรหัสทางการแพทย์ นางสาวสายสุนี คุ้มครองญาติและคณะ
PDF