ตารางการนำเสนอ 2555

ตารางการนำเสนอการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เรื่อง
“การวิจัยสถาบันกับกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่อนาคต”

วันพฤหัสบดีที่  13 ธันวาคม 2555

เวลา

หัวข้อ

ผู้นำเสนอ

กลุ่มการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 นวัตกรรมการเรียนรู้และอิทธิพล ICT และ Social Media (ห้อง Plenary Hall (109-110)

13.30 – 13.50 น. การจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา (PDF) นางปฐมามาศ โชติบัณ, นายอมร วัฒนธีรางกูร และดร.จรูญรัตน์ รอดเนียม
14.00 – 14.20 น. การพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบอีเลิร์นนิ่ง  (PDF) ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด
14.30 – 14.50 น. การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (PDF) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พาบุ
15.00 – 15.20 น. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานเครื่องอ่านอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (PDF) เปรมสิริ แสงพุ่ม, ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน และดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
15.30 – 15.50 น. การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใช้ตัวชี้วัดรายบุคคล
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์, รศ.นิภา ศรีไพโรจน์,
ดร.ดวงใจ สีเขียว และ นส.นพวรรณ ศรีเกตุ
16.00 – 16.20 น. การรื้อปรับโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารจัดการศึกษารูปแบบใหม่โดยใช้ผลการวิจัยสถาบัน: กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์, รศ.ชูศรี วงศ์รัตนะ,
รศ.ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์, ผศ.ดร.พวงรัตน์ เกสรแพท

เวลา

หัวข้อ

ผู้นำเสนอ

กลุ่มการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และคุณภาพการศึกษาไทย (ห้อง Plenary Hall (111)

13.30 – 13.50 น. การสละสิทธิ์เรียนต่อในมหาวิทยาลัยมหิดล นายสมเกียรติ วรประวัติ
14.00 – 14.20 น. การพัฒนาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อภาวะผู้นำแบบสรรคนิยมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์
14.30 – 14.50 น. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในรายวิชา สม. 1102 ทักษะชีวิต
สมใจ เจียระพงษ์ , พรรณิภา ทองณรงค์ ,
สุจินดา ศรีสุวรรณ , ปราณี แสดคง และ
ดร. กุสุมาลี ไชยเมือง
15.00 – 15.20 น. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd)
และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในรายวิชาการศึกษาอิสระ
นางพิริยากร คล้ายเพ็ชร นางพรรณิภา ทองณรงค์ นางสาวสรัญญา เปล่งกระโทก
15.30 – 15.50 น. สมรรถนะด้านการประเมินภาวะสุขภาพ ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม นางศิราณี อิ่มน้ำขาว
16.00 – 16.20 น. ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
นางพัชรี ภาระโข , นางสุวคนธ์ กุรัตน์ ,
นางศิราณี อิ่มน้ำขาว , นางกานต์รวี โบราณมูล,นางสาวมนทกานต์ อันสีแก้ว, นางสาวนิตยากออิสรานุภาพ , นางสาวสุดารัตน์ เชนรัมย์

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555

เวลา

หัวข้อ

ผู้นำเสนอ

กลุ่มการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 นวัตกรรมการเรียนรู้และอิทธิพล ICT และ Social Media (ห้อง Plenary Hall (109-110)

14.30 – 14.50 น. ความ สัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความถูกต้อง
ในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี (PDF)
นางสาวคณิสร แก้วแดง, นางรัชชนก สิทธิเวช, นางสาวบุษยารัตน์ ลอยศักดิ์
15.00 – 15.20 น. พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี (PDF) นายศุภกิจ เฉลิมกิตติชัย
15.30 – 15.50 น. การปรับปรุงระบบบริการสารสนเทศ มจธ. กรณีศึกษาฐานข้อมูลด้านการวิจัย (PDF) นางสาวกิตติญาณ์ เฟื่องชูนุช
16.00 – 16.20 น. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้งานการตลาดเครือข่ายสังคมเพื่อการโฆษณาของธุรกิจบริการ ในประเทศไทย (PDF) จุฑาพร เลื่อนล่อง, สุภาภรณ์  เกียรติสิน และ อดิศร  ลีลาสันติธรรม
16.30 – 16.50 น. “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน องค์กรแห่งการเรียนรู้ในชุมชน: ชุมชนโป่งคำ จังหวัดน่าน และชุมชนแจ่มหลวง จังหวัดเชียงใหม่ (PDF) ดร.อริยา พรหมสุภา

เวลา

หัวข้อ

ผู้นำเสนอ

กลุ่มการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และคุณภาพการศึกษาไทย (ห้อง Plenary Hall (111)

14.30 – 14.50 น. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้อง หรือขัดแย้งกันในกระบวนการในการวัดและประเมินมาตรฐานทางการศึกษาของ สมศ.กับประเภทและระดับข้อมูลในความหมายตามคำนิยาม นายสุโรจน์ ศุภศิริภิญโญ
15.00 – 15.20 น. การพัฒนาและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันวิธีอนุรักษ์และปลูกฝังวัฒนธรรม
ด้านดนตรีไทยแก่นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์
15.30 – 15.50 น. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ดร.มกราพันธุ์ จูฑะรสก, นางสุวคนธ์ แก้วอ่อน นางสาวจุรี แสนสุข