ดาวน์โหลดเอกสารประชุม

กำหนดการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557
เรื่อง  การวิจัยสถาบันกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา (Learning Outcome)
วันพฤหัสบดีที่ 26 – ศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557
ณ อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถ.ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่  26 มิถุนายน 2557

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557 (Download)
 -รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวต้อนรับ
 -ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายก สวพอ. ประธานเปิดการประชุม
 -ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  เลขาธิการ สวพอ. กล่าวรายงาน
09.30 – 10.45 น. การบรรยายพิเศษ : การประเมินผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
โดย : ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
10.45 – 11.00 น. พัก – อาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฯ
12.00 – 13.00 น. พัก – รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.20 น. การพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิต “การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ด้วยการใช้วิจัยเป็นฐาน ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา โดย Kanokwan Ieumchia, Ph.D. , Danchai Chopjit, M.P.H., Patchraboon Sriwichi, M.P.H., Amporn Yana, MN.
13.20 – 13.40 น. การวิจัยเรื่อง การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตามการรับรู้ของผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ปีการศึกษา 2553 โดย นางสาววรัญญากรณ์ โนใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ,นางอัมพร ยานะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
13.40 – 14.00 น. ปฏิบัติการป้องกันโลกร้อน: กรณีศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย นายถิรเดช พรหมคช และรองศาสตราจารย์ ณัฐพล ขันธไชย Ph.D
14.00 – 14.20 น. การศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย พนา จินดาศรี
14.20 – 14.40 น. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข
โดย นางสาวสุวรรณี จริยะพรและนายเด่น บุญมาวงศ์
14.40 – 15.00 น. สมรรถนะที่พึงประสงค์สำหรับการทำงานวิจัยสถาบันอย่างมีประสิทธิผลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. องอาจ นัยพัฒน์
15.00 – 15.20 น. การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
โดย รัตนอาภา อัตโตหิ
15.30 – 15.45 น. พัก – อาหารว่าง
15.45 – 17.00 น. การเสวนา : ผลการเรียนรู้ของบัณฑิต กับสมรรถนะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
โดย : 1. ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
         2. นายมนูญ สรรค์คุณากร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)