กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมวิชาการวิจัยสถาบันประจำปี 2555
เรื่อง  การวิจัยสถาบันกับกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่อนาคต
วันที่ 13-15 ธันวาคม 2555
ห้องแซฟไพร์ 108-112 ชั้น 1  อาคารอิมแพคฟอรั่ม อิมแพค  เมืองทองธานี

วันพฤหัสบดีที่  13 ธันวาคม 2555

  08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
  09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน นายกสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา
กล่าวรายงาน โดย ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  เลขาธิการสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา
  09.30 – 11.00 น. Keynote Lecture
Education Reform : Lessons from high Performing Countries Mr. Felix Zimmermann
Global Relation and Policy Adviser Education Directorate, OECD
  11.00 – 11.30 น. พัก ชา-กาแฟ
  11.30 – 12.30 น. ประชุมใหญ่สามัญ สวพอ ประจำปี 2555 (เฉพาะสมาชิก  สวพอ)
  12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.30 – 16.30 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ (รอบที่ 1)      ห้อง     Plenary     จำนวน 6 ผลงาน ,   ห้อง     111          จำนวน 6 ผลงาน

วันศุกร์ที่  14 ธันวาคม 2555

  09.00 – 10.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการศึกษาไทยตั้งแต่อนุบาลถึง ม.6 : พัฒนาการและความล้มเหลว (Thailand K-12 Education system : Progress and Failures) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม  วาณิชเสนี (PDF)
  10.30 – 11.00 น. พัก ชา-กาแฟ
  11.00 – 12.30 น. การบรรยาย เรื่อง ทิศทางและข้อเสนอแนะการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา โดย
    1. ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ : การวัดประเมินผลและคุณภาพการศึกษา
    2. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาการเรียนการสอน (PDF)
  12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.30 – 14.30 น. การบรรยาย เรื่อง เราจะปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลของการเรียนรู้อย่างไร โดย ดร.สมเกียรติ   ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  (PDF)
  14.30 – 16.30 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ (รอบ 2)      ห้อง     Plenary     จำนวน 5 ผลงาน ,   ห้อง     111          จำนวน 3 ผลงาน

วันเสาร์ที่  15 ธันวาคม 2555

  09.00 – 10.30 น. สาระเสวนา เรื่อง  Social Media : มุมมืดและมุมสว่างกับการเรียนรู้ของคนไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บวร  ปภัสราทร และคณะ  (PDF)
  10.30 – 11.00 น. พัก ชา-กาแฟ
  11.00 – 12.30 น. การบรรยาย  เรื่อง  ทิศทางและข้อเสนอแนะการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา : ICT และ Social Media โดย
รองศาสตราจารย์ ยืน  ภู่วรวรรณ
  12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับ