เมนูด้านบน

สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา

สมาคมนี้มีชื่อว่า "สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา" ใช้อักษรย่อว่า “สวพอ” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Association of Institutional Research and Higher Education Development” ใช้อักษรย่อว่า “AIRHED”
เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปอักษรย่อ สวพอ โดยใช้สีน้ำเงินแรเงาสีดำ มีชื่อสมาคมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษกำกับ

หลักการและวัตถุประสงค์การจัดประชุม

การเจริญเติบโตของอุดมศึกษาที่มีความหลากหลาย ทำให้เกิดความพยายามของหลายฝ่ายที่จะสร้างกลไกการประเมินคุณภาพอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานสร้างความเชื่อมั่นว่า สถาบันอุดมศึกษาจะผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ ดำเนินการวิจัย และบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ กลไกการประกันคุณภาพทั้งประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพจากภายนอก กลไกการจัดอันดับหรือจัดระดับ  (Rating / Ranking) สถาบันอุดมศึกษา โดยใช้เกณฑ์การวัดที่แตกต่างกัน ตลอดจนกลไกการวัดและประเมินผลในสถาบันอุดมศึกษาได้นำมาใช้ในระบบอุดมศึกษาอย่างแพร่หลายยาวนาน แต่ดูเหมือนว่ายังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพอุดมศึกษา จึงเป็นความต้องการอย่างแท้จริงที่ต้องสร้างสรรค์วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (Student Learning Outcomes) ที่มีประสิทธิภาพ และนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง แต่ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลการเรียนรู้ ยังมีน้อยมากและไม่เพียงพอที่จะสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินผลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนั้น สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา และวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงจัดประชุมวิชาการวิจัยสถาบันประจำปี 2557 ในหัวข้อ การวิจัยสถาบันกับการประเมินการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา (Learning Outcomes)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประมวลความรู้ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา

2. เพื่อประเมินความสอดคล้องของผลการเรียนรู้กับสมรรถนะที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน

3. เพื่อกำหนดบทบาทของการวิจัยสถาบันในการประเมินผลการเรียนรู้

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน
ประจำปี 2561

เรื่อง "Big Data กับการวิจัยสถาบัน" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute)
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น.

Read more…

กำหนดการประชุมวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557

  • 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
  • 09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557
  • 09.30 – 10.45 น. การบรรยายพิเศษ : การประเมินผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
  • 10.45 – 11.00 น. พัก - อาหารว่าง
  • 11.00 – 12.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฯ
  • 12.00 – 13.00 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
  • 13.00 – 15.30 น. นำเสนอผลงานทางวิชาการ (รอบที่ 1)

    Read more…