เมนูด้านบน

ติดต่อเรา

สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

128/237 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 ถนนพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ (02) 2165410,2165493-4 โทรสาร (02) 2165411